Revat

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Цей Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для усіх Клієнтів; беззастережне прийняття умов Договору вважається акцептуванням цієї оферти Клієнтом, для чого Виконавець оприлюднює цей Договір про таке:

1. ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. У цьому Договорі використовуються терміни та поняття в такому розумінні:

1.1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – розміщення на інформаційних стендах, у спортивному клубі «Revat»,» або на веб-сайті: revatgym.com тексту Договору, який Виконавець зобов’язується укласти з фізичною особою на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.1.2. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та Клубних правил. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця, та/або оформлення (підписання) Клієнтом заяви-приєднання до Договору.

1.1.3. Договір – цей правочин про надання спортивно-оздоровчих послуг, який встановлює однакові для усіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

1.1.4. Клуб – спортивний клуб, який надає послуги під брендом «Revat», приміщення, яким користується Виконавець, розташовані за адресою: м. Львів вул. Жовківська 22; м. Львів вул. Кульпарківська 93

1.1.5. Замовник (Клієнт) – правоздатна та дієздатна фізична або юридична особа, яка акцептувала Договір, ознайомлена з Клубними правилами, яких зобов’язується дотримуватися, та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

1.1.6. Гість Клубу – будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця чи Клубу.

1.1.7. Працівники Клубу (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з Виконавцем чи Клубом або у інший спосіб представляють його інтереси відповідно до чинного законодавства України.

1.1.8. Клубна картка – картка відповідного типу, яку обрав Клієнт, і яка надається йому для відвідування Клубу. Клубна картка є іменною і не може бути передана іншій особі.

1.1.9. Клубні правила – правила поведінки у Клубі, затверджені Виконавцем, які є обов’язковими для усіх клієнтів Клубу. Клубні правила наведені в Додатку № 1 до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

1.1.10. Послуги (базові послуги) – базовий комплекс спортивно-оздоровчих послуг, перелік яких встановлений нормативними документами Виконавця та які включені до складу послуг відповідного типу Клубної картки, придбаної Клієнтом, і які надаються Клієнту протягом терміну дії Клубної картки.

1.1.11. Прейскурант цін – письмовий документ Клубу, розміщений на інформаційних стендах Клубу або на веб-сайті revatgym.com, який містить перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі і можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Клубних правил та інших Правил (Інструкцій), що діють у Клубі.

1.1.12. Додаткові послуги – послуги, що надаються Клієнту в Клубі Виконавцем або іншими особами на території Клубу понад ті, що є у переліку базових послуг, ті не включені до вартості відповідного типу Клубної картки.

1.1.13. Офіційний Сайт Клубу – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: revatgym.com (постійно доступна для ознайомлення) і є джерелом інформування Клієнтів.

1.1.14. Куточок Клієнтів Клубу – стенд із регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщенні Клубу.

1.1.15. Сторони – разом Виконавець та Клієнт.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст. ст. 641, 633 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Виконавця щодо надання спортивно-оздоровчих послуг у спортивному клубі «Revat», адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі для можливості заняття останньою фізичною культурою та різними видами спорту. Далі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

2.2. У Клубі діють Клубні правила (далі – «Правила»), визначені у Додатку №1 до цього Договору, що є невід’ємною частиною Договору, та виконання яких є обов’язковим для Сторін.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання надавати Клієнту на території Клубу Послуги, а Клієнт зобов’язується оплатити ці Послуги, дотримуватися умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу.

3.2. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно за наявності у нього Клубної картки, що надає Клієнту доступ до Клубу та комплексу Послуг в об’ємі, передбаченому типом Клубної картки. Клієнт також має право отримувати Додаткові послуги, що надаються на території Клубу. Додаткові послуги замовляються та оплачуються Клієнтом окремо.

3.3. Перелік Послуг, що надаються Клієнту, визначається відповідно до типу обраної ним Клубної картки, а додаткові послуги зазначені в Додатках, розміщених у Куточку Клієнтів Клубу. Послуги надаються згідно з Клубними правилами та іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором.

4.2. Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту Публічної пропозиції на інформаційних стендах Клубу або на веб-сайті – revatgym.com є пропозицією Виконавця для необмеженого кола правоздатних та дієздатних фізичних осіб укласти Договір на умовах, викладених у тексті Публічної пропозиції.

4.3. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

4.4. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

4.5. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ

5.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги у Клубі згідно з категорією обраної Клієнтом Клубної картки. Клубна картка встановленої категорії визначає доступ Клієнта до Клубу та конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Виконавець надає Клієнтові Послуги за переліком, який відповідає Клубній картці Клієнта, обсяг і види яких наведено на веб-сайті Клубу revatgym.com та у прейскуранті. Вартість послуг за цим Договором визначається прейскурантом, який розміщено в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті revatgym.com чи на іншому видному місці.

5.2. Доступ до Клубу можливий лише за наявності Клубної картки. Під час кожного відвідування Клубу Замовником з метою отримання Послуг адміністрацією Клубу проводиться перевірка Клубної картки.

5.3. Термін дії Клубної картки не обмежений, однак отримання Замовником спортивно-оздоровчих послуг може здійснюватися лише за наявності оплаченої категорії (періоду) Клубної картки згідно з прейскурантом.

5.4. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить до вартості Послуг за цим Договором.

Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням йому додаткових послуг та сплачується ним додатково згідно з прейскурантом.

5.5. У разі закінчення терміну дії оплаченої категорії (періоду) Клубної картки вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

5.6. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються відповідно до розкладу роботи Клубу з урахуванням категорії Клубної картки згідно з прейскурантом Виконавця.

5.7. Клуб залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Клубу заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті Клубу revatgym.com, крім випадків, які не залежать від волі Виконавця та/або Клубу. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору і такими, що здійснюються на власний розсуд. У такому разі Виконавець не вважається таким, що порушив свої зобов’язання за Договором.

5.8. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору та/або активації клубної Картки він відмовиться від Договору, кошти, сплачені згідно з Договором, поверненню не підлягають за жодних умов.

5.9. Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно з прейскурантом.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг за цим Договором визначається відповідно до чинного прейскуранту цін, що відповідає категорії обраної Клієнтом Клубної картки, який розміщено на інформаційному стенді в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті Клубу.

6.2. На підтвердження Акцепту Оферти Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, які дорівнюють вартості Послуг за цим Договором, у термін, зазначений у рахунку на оплату.

6.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу або у системі LiqPay.ua на поточний рахунок Виконавця.

6.4. Підтвердженням внесення коштів для Клієнта є Квитанція про сплату, яка видається (надсилається) йому після оплати вартості послуг.

6.5. Квитанцію Клієнту надає Менеджеру з продажу під час першого візиту до Клубу. Менеджер з продажу передає Клієнту Клубну картку, яка відповідає категорії та типу згідно з оплаченою Клієнтом сумою.

6.6. Кошти, сплачені Клієнтом відповідно до ст. 6 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 8.3.6. ст. 8 цього Договору.

6.7. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

6.8. До вартості обраної Клієнтом Клубної картки не входить вартість Додаткових послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими в затвердженому (погодженому) Виконавцем прейскуранті.

7. КЛУБНА КАРТКА

7.1. За цим Договором Клієнт обирає категорію Клубної картки відповідно до чинного прейскуранту.

7.2. Клубна картка пред’являється Клієнтом при кожному відвідуванні Клубу і є пропуском до Клубу, а також засобом доступу до додаткових сервісів, послуг у Клубі. За відсутності Клубної картки з будь-яких причин вхід до Клубу Клієнту дозволяється лише за згодою адміністратора Клубу.

7.3. Однією з обов’язкових умов реєстрації (активації) Клубної картки є наявність особистої фотографії Клієнта, яка виготовляється у цифровому форматі в момент реєстрації (активації) Клубної картки та вноситься до системи контролю доступу з метою персоніфікації Клубної картки та подальшої ідентифікації Клієнта.

7.4. Порядок використання Клієнтом Клубної картки визначається цим Договором та Клубними правилами.

7.5. У разі, якщо при укладенні цього Договору Клуб відкритий, то Клубна картка вважається активованою при першому відвідуванні Клубу, але не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати укладення цього Договору. У разі якщо Клієнт клубу протягом вищевказаного терміну не активував Клубну картку, то вона вважається активованою з 00-00 годин 31 (тридцять першого) дня з дати укладення Договору.

7.6. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може здійснюватися іншими особами.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Клієнт має право:

8.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбачених цим Договором та Клубними правилами відповідно до типу обраної ним Клубної картки;

8.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Клубних правил;

8.1.3. Змінити тип Клубної картки, що йому належить, на картку вищої вартості за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем;

8.1.4. Отримувати консультації та звертатися за кваліфікованою допомогою до Адміністраторів Клубу або Виконавця з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими Послугами;

8.1.5. Надавати Виконавцю пропозицію щодо вдосконалення якості та ефективності надання Послуг;

8.1.6. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

8.1.7. На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання усіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

8.1.8. Брати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу у разі їх дії;

8.1.9. Призупиняти дію Клубної картки, якщо це передбачено типом та категорією картки, обраної Замовником;

8.1.10. Отримувати роз’яснення умов цього Договору та тлумачення Правил;

8.1.11. Вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;

8.2. Клієнт зобов’язується:

8.2.1. У порядку та у терміни, зазначені у цьому Договорі, оплатити вартість Послуг за цим Договором, що передбачені і відповідають типу обраної Клієнтом клубної картки;

8.2.2. Відвідувати Клуб у межах його робочого часу, зазначеного у Клубних правилах та відповідно до типу обраної Клубної картки;

8.2.3. Повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІБ, № телефону, вік тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та ін.) щодо отримання Послуг; Надати відомості Виконавцю про особливості стану свого здоров’я, не починати заняття у разі поганого або різкого погіршення самопочуття;

8.2.4. Надати письмову згоду батьків або опікунів щодо відвідування Клубу неповнолітніми відвідувачами.

8.2.5. Не заходити до Клубу у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не приносити та не розпивати спиртні напої;

8.2.6. Не палити на території Клубу.

8.2.7. Охайно та дбайливо ставитися до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Клубу або Виконавця;

8.2.8. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

8.2.9. Нести відповідальність за збереження свого майна, а також майна Виконавця під час відвідування Клубу.

8.2.10. Дотримуватися усіх умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;

8.2.11. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

8.2.12. З повагою ставитися до відвідувачів і співробітників Клубу, не допускати зі свого боку дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоди усім особам, присутнім у Клубі.

8.3. Виконавець має право (безпосередньо або в особі Працівників Клубу):

8.3.1. Вимагати від Клієнта оплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

8.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, що регламентують діяльність Клубу;

8.3.3. Робити зауваження Клієнту у разі порушення ним цього Договору, Клубних правил та вказувати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталося два і більше рази – видалити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, оплачених за цим Договором. У такому разі Клубна картка Клієнта вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт. При цьому дія цього Договору припиняється з дати складання відповідного акту і вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

8.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин чи під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перераховані у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

8.3.5. Не допустити Замовника до користування Послугами у разі незадовільного стану здоров’я Замовника, що може завдати шкоди його здоров’ю або здоров’ю інших відвідувачів та персоналу Виконавця;

8.3.6. На власний розсуд без пояснень підстав відмовити Клієнтові у подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. У такому разі дія цього Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, Клубна картка анулюється, а Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної картки з розрахунку:

ВП-(ВП/ ПДП (365 днів)*ФПДП(дні))=СП,

де:

ВП – вартість послуги, обраної Клієнтом;

ПДП – період дії послуги – 365 днів;

ФПДП – фактичний період дії послуги – у днях з дати активації Клубної картки до дати припинення надання послуг;

СП – сума повернених коштів.

8.3.7. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (залежно від випадку), окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

8.3.8. У разі існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію Клубної картки Клієнта до дати припинення форс-мажору. У такому разі , після припинення дії форс-мажору, термін дії Клубної картки Клієнта подовжується на термін існування дії обставин непереборної сили.

8.3.9. Розвивати (розширювати) комплекс послуг (у т.ч. вводити нові типи карток) без погодження з Клієнтом;

8.3.10. Співробітники Виконавця мають право видавати розпорядження та правила поведінки тією мірою, як необхідно для забезпечення у спортивних зонах порядку, безпеки та/або дотримання внутрішніх правил.

8.3.11. В односторонньому порядку вносити зміни у будь-який час на свій розсуд до цієї Оферти, Правил, прейскуранту тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на веб-сайті revatgym.com . Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін до Оферти.

8.3.12. Змінювати чинний розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на веб-сайті.

8.3.13. Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прейскурант;

8.3.14. Обмежувати використання будь-якого тренажера або обладнання для проведення профілактичних або ремонтних робіт з ним;

8.3.15. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та на прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації відповідно до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

8.3.16. Виконавець залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Виконавця є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити зниження рівня безпеки і комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Клієнтів Клубу.

8.3.17. Інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Договором, Клубними правилами, іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, що регламентують порядок відвідування Клубу.

8.4. Виконавець зобов’язується:

8.4.1. Після укладання договору, на термін його дії передати Клієнту оплачену Клубну картку та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

8.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими послугами;

8.4.3. Підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;

8.4.4. Забезпечити належну якість Послуг, що надаються у Клубі;

8.4.5. Організувати надання Послуг на належному професійному рівні, дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі.

8.4.6. У разі необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (рятувальних, медичних тощо).

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за його порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії непереборної сили.

9.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яке пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила усіх заходів, що залежать від неї, щодо належного виконання цього Договору.

9.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Клубові та Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

9.6. Виконавець не несе відповідальності:

– за досягнення чи недосягнення Замовником спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті відвідування занять у Клубі;

– за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Клієнта, якщо стан здоров’я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;

– за отриману Клієнтом травму на території Клубу, у тому числі у випадках, якщо причиною завдання шкоди здоров’ю стало порушення клієнтом правил користування тренажерами, іншим обладнанням, правил безпеки, окрім випадків, коли така травма отримана з вини Клубу, наприклад, через несправний технічний стан спортивного обладнання, невідповідність обладнання заявленим характеристикам;

– за дії третіх осіб, які не є його працівниками;

– за особисті речі, що залишені Клієнтом без нагляду в роздягальнях та інших приміщеннях Клубу.

9.7. Клієнт несе повну відповідальність у разі приховування від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може спричинити отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу. Відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе самостійно Клієнт, який приховав інформацію.

9.8. У разі систематичного порушення Клієнтом Клубних правил Виконавець має право застосувати до Клієнта відповідальність у вигляді блокування або анулювання його Клубної картки, а також відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів, без здійснення будь-якого відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги.

9.9. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт комунальними службами. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

10.2. У разі, якщо суперечки та/або розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, суттєво негативно впливають на можливість Клієнта виконувати цей Договір; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб, і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому термін виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

11.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання через обставини, визначені п. 11.1. цього Договору, повинна в термін не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону письмово. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань.

11.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його Акцептування Замовником п.1.1.2 та п.4.3 цього Договору. При цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки. Цей Договір діє до останнього дня терміну дії Клубної картки.

12.2. Активація Клубної Картки відбувається відповідно до умов цього Договору та Правил.

12.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті та/або на інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом надсилання чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний термін та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

12.4. Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У разі односторонньої відмови від цього Договору Замовником грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі через вагітність, відрядження, хворобу та/або через будь-які інші причини, термін дії Клубної картки не змінюється, а дата закінчення терміну її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

13.2. У разі настання випадків, зазначених у пункті 13.1 цього Договору, Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної картки у порядку, передбаченому Правилами Клубу.

13.3. Замовником може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку.

13.4. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. Замовник зобов’язується забезпечити неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть настати під час перебування дитини на території Клубу.

13.5. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає:

а) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (-і) та свідомо погоджується (-ються) дотримуватися усіх умов Договору та Клубних правил.

б) Стан здоров’я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) отримувати Послуги Виконавця відповідно до цього Договору, і що Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, не має (-ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема;

в) Що на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідними, на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

г) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, дає (-ють) Виконавцю свою згоду на обробку його/їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13.6. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються у заяві-приєднанні, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися в роботі Клубу. Клієнт дає свою згоду на вчинення Виконавцем таких дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення до баз даних Виконавця (у тому числі до електронних баз даних), а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносини та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних з комерційною метою.

13.7. Обробляються такі категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування (реєстрації) фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця (такі документи власноруч складаються Клієнтом та/або повинні бути підписані Клієнтом), а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

13.8. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і зберігання в базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору.

13.9. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору.

13.10. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта, у тому числі, але не виключно для повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції Виконавця і його партнерів, контрагентів шляхом надсилання SMS, ММS, електронних повідомлень, пошти тощо.

13.11. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв’язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Цей Договір пропонується Виконавцем — ФОП Череватий Ю. Л., діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дата взяття на облік: 15.09.2016

Номер взяття на облік: 130316180044